O nás

HISTORIE

Období 1894 - 1904

Již krátce po svém založení, dne 27. července 1894, se sbor dobrovolných hasičů účastní hašení požáru obytného stavení p. Josefa Chaloupky v Oldříši. První požár který vypukl v naší obci po založení sboru byl v roce 1897. Hořela stavení p. Josefa Pauluse a p. Václava Pytlíka. Usilovné práce spojené s hašením tohoto požáru trvaly od 12té hodiny noční do 10té hodiny ranní. Další požár, který postihl naši obec byl dne 9. ledna 1898. Hořelo stavení p. Josefa Netolického. V roce 1899 vypukl požár, který zachvátil tři usedlosti a sice p. Josefa Kvapila, p. Josefa Netolického a p. Václava Pražana. Dne 10. října 1900 opět zasahoval sbor v naší obci při požáru stavení p. Emila Kafky a p. Václava Janečka. Dne 11. listopadu 1902 opět v naší obci hořelo a sice dům paní Františky Batelkové. V tomto období bylo poměrně hodně požárů i v ostatních obcích. Náš sbor se aktivně zúčastnil jejich hašení ve spolupráci s již ustanovenými sbory. 

V roce 1900 byl sbor vybaven novou čtyřkolovou stříkačkou 120 mm, 120 metry hadic a dalším nářadím. Ze statistiky českého hasičstva v království Českém se dovídáme, že k 31. 12. 1901 měla obec Pokřikov 92 čísel popisných a 470 obyvatelů. Sbor měl k dispozici jednu čtyřkolovou stříkačku, jednu džberovou stříkačku, 6m savic, 160m hadic, 4 žebříky opěrné, 2 žebříky hákové, dvoje bourací zařízení, 4 svítilny a pochodně a výzbroj mužstva pro 38 členů. V hasičské knihovně bylo 8 odborných hasičských knih a sbor odebíral pravidelně hasičský časopis. Členové sboru se nejen aktivně zúčastnili zásahů u požárů, ale i též různých veřejných cvičení a slavností. Při těchto příležitostech chodili oblečení v bílé plátěné kalhoty, které si většinou šil každý doma, černou nebo tmavomodrou blůzu se stojatým límcem. Na místě výložků byl po každé straně plamínek. Od ramene po levé straně prsou visely jim kšice, červená šňůra s pěti červenými kuličkami. Velitel a podvelitel nosili po boku kord. Přelom století znamenal další rozvoj sborů i vyšších orgánů hasičského hnutí, které již odrostlo dětským plenám a nemocem a stalo se mohutnou silou jak ve vlastním poslání, tak i ve významu společenském a kulturním. Za zmínku stojí rok 1900, kdy byla založena hasičšká vzájemná pojišťovna. Další významné datum je 12. července 1903, kdy byly odevzdány přihlášky k založení vlastní župy skutečské. Do této župy se přihlásily sbory: Bělá, Bor, Krouna, Lešany, Malinné, Oldříš, Otradov, Pokřikov, Proseč, Pustá Kamenice, Radčice, Rychumburk, Skutíčko, Štěpánov, Záboří, Zbožnov, Žďárec. Stanovy župy byly schváleny a župa dostala číslo 124. Při volbách 20. září 1903 byl zvolen prvním starostou p. Václav Nekvinda ze Žďárce. Dne 10. srpna 1904 se náš sbor zúčastnil 1. župního sjezdu v Krouně. Revizi provedli zemský dozorce p. Teplý a župní starosta p. Nekvinda. Ke konci roku 1904 vykazoval náš sbor 38 činných členů. 

Období 1905 - 1914

Další požár, který postihl naši obec byl až 6. prosince 1913. Shořelo stavení p. Jana Šrůtka. 

Pravidelně jsou pořádána praktická cvičení , sbor se účastní okrskových cvičení a různých slavností v okolních obcích. V roce 1906 byla přikoupena jedna ruční stříkačka a lucerna na stříkačku. Dne 8. července 1906 se v naší obci konal III. župní sjezd. Činnost sboru byla revidována 21. července 1912 župním dozorce p. Lvem z Krouny. Hasičské plesy měly od počátku u místních občanů i sousedů z okolních vesnic dobrou pověst. Hasičského bálu se účastnily všechny vrstvy obyvatelstva. O plese bývala družná zábava, která se s přibývajícím hodinami stupňovala a trvala často až do ranních hodin. Pravděpodobně první ples pořádáný našim sborem dobrovolných hasičů se konal 11. ledna 1903. Od této doby zaznamenáváme prakticky pravidelné pořádání plesů (s vyjímkou válečného období). Finanční výtěžky z plesů byly nezanedbatelným příjmem ve prospěch sborové pokladny. V roce 1914 vypukla I. světová válka. Z našeho sboru bylo mobilizováno 10 členů, takže sbor ke konci tohoto roku vykazoval 28 členů. 

Období 1915 - 1924 

Válečná doba ztížila činnost sboru. V roce 1915 byly do války posláni další dva členové. Na všechny doléhala drahota a bída. Činnost sboru poněkud ustrnula. Z poválečného období 1914-1918 jsou k dispozici jen kusé záznamy, není žádný záznam o požáru. Dovídáme se pouze, že v letním období bylo započato s nočními hlídkami. První zásah při požáru po válce je zaznamenán až 31. 12. 1918, kdy sbor zasahoval na hořícím stavení p. Karla Kyncla ve Vojtěchově. V naší obci vypukl dne 3. prosince 1922 velký požár stavení u p. Jana Beneše. Další požár stavení byl dne 8. dubna 1923 u p. Jana Kadlíka. 

Do výbavy sboru byly v roce 1924 zakoupeny dva hákové žebříky. Členové sboru se opět aktivně účastní různých slavností a cvičení. Cvičilo se s žebříky a sekyrami. Krátce po zkonsolidování válečných poměrů doporučila Zemská hasičská jednota všem sborům, aby byly zakládány samaritánské oddíly, které by v případě zranění nebo úrazu poskytovaly pomoc. Bohužel, v našich záznamech o této činnosti není žádná zmínka. Sbory se ve své činnosti věnují též společenskému a kulturnímu životu v obcích. Náš sbor pořádal pro občany obce, dne 2. dubna 1923, svoje první divadlo s názvem "Pro čest hasičstva". Ke konci roku 1924 čítal sbor 54 členů. 

Období 1925 - 1934

Dne 18. června 1925 sbor usilovně hasil požár v naší obci. Hořela stavení p. Františka Nekvindy a Jana Josífka. Další požár v naší obci vypukl 2. července 1928. Sbor hasil hořící usedlosti p. Jindřicha Daňka a p. Čeňka Sodomky, před požárem uchránila usedlost p. Čeňka Vodičky. Dne 5. září 1929 vypukl požár stavení p. Josefa Kyncla. Likvidace tohoto požáru trvala celé dva dny a byla ztížena velkým nedostatkem vody k hašení. V roce 1930 5. prosince zasáhl sbor při požáru chalupy p. Josefa Netolického. Včasným a rychlým zásahem byla uchráněna stodola a hostinec. Dne 19. srpna 1931 postihl požár stavení p. B. Stružinského a p. J. Pražana. Pro hašení nebyl dostatek vody, takže musela být dodávána až z obecního rybníka. 25. září 1932 likviduje sbor požár stavení p. Jaroše. Včasným zásahem při požáru stavení p. Františka Šebka dne 6. července 1933 bylo zabráněno dalšímu šíření ohně. V tomto roce dne 14. září hasil sbor ještě požár stohu u p. Jana Pražana. Zásahem zaměřeným na hájení budov bylo zamezeno rozšíření požáru. 

V roce 1929 bylo vybavení sboru doplněno novou berlovou stříkačkou. V roce 1934 byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a p. Hakl zhotovil pro sbor naviják na hadice. Sbor se pravidelně zúčastňoval cvičení. Za zmínku stojí účast dne 17. června 1934 na župním sjezdu v Oldříši. V práci se stříkačkou byl náš sbor ve výkonu hodnocen jako první. Činnost sboru pokračuje v kulturní a společenské činnosti. Pravidelně jsou pořádány plesy. Dne 20. 4. 1930 pořádá sbor představení divadla s názvem "Chudý písničkář". Ze záznamů se též dovídáme, že náš sbor měl i vlastní kapelu. Tato kapela se společně s dalšími 30ti členy zúčastnila 11. července 1926 župního sjezdu v Otradově. Členové sboru se v hojném počtu zúčastnili odhalení památníku pilota Alfréda Soukupa. Ke konci roku 1934 čítal sbor 42 členů. 

Období 1935 - 1944

V roce 1937 zdolával sbor v naší obci tři požáry a to na usedlosti p. Františka Šrůtka, 30. června požár domu p. Bidaře a 17. listopadu požár kolny se dřevem u p. Václava Halamky. Při tomto požáru uchránil sbor stodolu a stavení. Dne 15. února 1939 hasil sbor hořící dům p. Františka Krátkého. 

Stalo se vžitou tradicí hasičských sborů, že se jezdilo k požárům, jakmile byl požár zpozorován. Někdy se k ohni nedojelo, protože zanik, nebo byl příliš daleko. Jen jedenkráte však bylo zakázáno hasiti. Stalo se tak 24. června 1942, kdy fašisté zapálili obec Ležáky. Výstroj a výzbroj sboru byla doplňována, v roce 1937 byla zakoupena nosítka a hadice, v roce 1938 bylo zakoupeno 10 parádních opasků. Velká slavnost spojená s taneční zabavou byla uspořádána 23. července 1939 při příležitosti zakoupení nové motorové stříkačky od firmy SMEKAL Slatiňany za úhrnou cenu 24.000 Kč. Podvozek k této stříkačce byl dokoupen za 6.200 Kč od stejné firmy v roce 1942. Dne 15. března 1939 pozbyl český národ svou národní svébytnost. Zabrání Československa a další politické události měly velkou odezvu i ve spolkovém životě. Podle příkazu německého velení byla provedena u všech požárních opatření zásadní reorganizace. 26. května 1939 byly Zemským úřadem vydány nové stanovy pod čj. 1798. Byly konány časté prohlídky hasičské výzbroje. Dodržováním protipožárních opatření, zvýšenou opatrností v těchto letech vzniklo málo požárů. Každý požár totiž vzbuzoval u německé správy podezření ze sabotáže a z toho následovalo nekonečné vyšetřování. Dne 3. srpna 1943 je předán veškerý majetek sboru mimo finanční hotovosti obci. Po celou dobu okupace bylo upuštěno od konání veřejných akcí. Dne 15. prosince 1944 je gestapem uvězněn bratr velitel Josef Vodička. Za 50 let uplynulých od založení sboru je vykázáno celkem 20 zásahů u požárů v naší obci a 38 zásahů u požáru v okolních obcích. Ke konci roku 1944 vykazuje sbor 39 členů. 

Období 1945 - 1954

Dne 23. července 1945 slaví sbor dodatečně 50 let svého trvání. Slavnost je spojena s odhalením pomníku bratra Josefa Vodičky a padlých v I. světové válce. Na zbudování pomníku byla v naší obci uspořádána sbírka peněz. V tomto období zasahoval sbor v naší obci pouze jednou. Stalo se tak dne 29. října 1951, kdy vypukl požár stavení p. Jaroslava Beneše. Při tomto požáru zasahovalo 15 požárních sborů. Usilovnou prací všech zúčastněných jednotek se podařilo postup ohně zastavit, takže vyhořela pouze obytná část usedlosti. V obci nebyla voda k hašení, musela být dodávána až z Oldřetického rybníka. 

Do výzbroje sboru byly pravidelně kupovány hadice, pro výstroj zakoupeno 25 pracovních (bílých, režných) kalhot, pracovní kožené a gumové boty a další. V roce 1951 sbor svépomocí postavil sušák na hadice. Na jeho výstavbu přispěla obec částkou 8.000 Kč. V jarních měsících roku 1952 byly započaty práce na výstavbě vodní nádrže v dolní části obce, kde nebylo možno v případě ohně použít žádný vodní zdroj. Na této akci členové sboru odpracovali 700 brigádnických hodin. Dne 20. července 1947 se v naší obci konalo obvodové cvičení za účasti všech sborů skutečského obvodu. V průvodu pochodovalo 700 hasičů, z toho 473 uniformovaných. V roce 1951 se mění název hasičů na "Československý svaz hasičstva". Veškerý majetek sboru je protokolárně předán MNV. Valné hromady nahradily členské schůze. V roce 1953 je provedena další reaorganizace hasičstva - nový název "Československý svaz požární ochrany" (ČSPO). Hasičské sbory se stávají místními jednotami ČSPO. Slovo hasič se mění na požárník. Na konci roku 1954 měl sbor 55 členů. 

Období 1955 - 1964 

V roce 1960 vznikl požár domku p. Fajmona. Včasným a rychlým zásahem bylo uchráněno stavení. V tomtéž roce zasahoval sbor v naší obci ještě jednou, když u p. Hrníčky chytla od jiskry lokomotivy střecha kolny. V roce 1961 hasil sbor kolnu se senem u Kerclů. Tento požár, který opět vznikl od jiskry lokomotivy, byl v zárodku likvidován. V roce 1964 zasahoval sbor při požáru drůbežárny JZD a při požáru traktorového vleku se senem. 

Po určitém útlumu bylo v roce 1955 opět započato se cvičením. Do soutěžního družstva byli určeni tito členové: Adámek Čestmír, Sodomka Josef, Chán František, Stružinský Josef, Melezínek Josef, Navrátil Josef, Kosek Josef, Polanský Jaroslav, Sodomka Čeněk, Paulus Josef. 
Toto družstvo v I. kole v Otradově zvítězilo a ve II. kole, které se konalo ve Svratce, obsadilo druhé místo. Pro soutěž v roce 1956 byla ustanovena tři družstva a sice družstvo mužů do 30ti let, nad 30 a družstvo žáků. Okresní soutěž vyhrálo naše družstvo a postoupilo do krajského kola. Žáci obsadili v okresním kole 4. místo. V roce 1957 muži v okresním kole zvítězili a tento úspěch zopakovali potřetí za sebou v roce 1958 na okresní soutěži v Krouně. Po tomto roce v této činnosti opět nastal útlum. V letním období byly pravidelně konány žňové hlídky a pravděpodobně poprvé v roce 1957 bylo započato s pravidelnými preventivními prohlídkami. 
Sbor pořádal společenské plesy, pouťové a posvícenské taneční zábavy. Členové sboru pod vedením p. Polanského Jaroslava a p. Daňka Jindřicha nacvičilia sehráli několik divadelních představení. S divadelní hrou "Podskalák" vystoupili členové celkem 5× mimo jiné i v Krouně, na Předhradí a v Hlinsku. 
V roce 1957 se sbor v okresní soutěži divadelních souborů umístil na  2. místě. Do výzbroje a výstroje bylo zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů pro žáky a další vybavení. V roce 1964 bylo z výzbroje vyřazeno požární auto. Ze záznamů se nepodařilo zjistit o jaký typ se jednalo a kdy bylo pořízeno. Ke konci roku 1964 vykazoval sbor 53 členů. 

Období 1965 - 1974

Dne 9. března 1968 vznikl požár rodinného domku Losenických. Účast při požáru v okolních obcích není zaznamenána. 
V naší obci v rámci akce "Z" bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice. V roce 1971 bylo odpracováno na této akci 1924 brigádnických hodin. Značnou část těchto hodin odpracovali mladí požárníci. Do užívání byla požární zbrojnice předána v roce 1973. V tomto roce bylo též z prostředků obce zakoupeno starší auto T-805, které sloužilo sboru až do roku 1992. Počátkem 70tých let byly též zakoupeny stávající stejnokroje a sice z finančních prostředků obce i sboru. 
Z kulturních akcí stojí za zmínku sehrání divadel v roce 1970. Pod vedením p. Jaroslava Polanského nacvičili a sehráli mladí požárníci divadelní hry "Na potoce za mlýnicí" a "Prach a broky". 
V roce 1972 se sbor společně s ostatními organizacemi v obci podílel na uspořádání dožínkové slavnosti. 
Ke konci roku 1974 měl sbor 63 členů. 

Období 1974 - 1989

V tomto období jsme nezaznamenali žádný výjezd k požáru. Členové zásahové jednotky se přesto pilně učili ovládat požární techniku. Byla prováděna námětová cvičení, sbor i obec byly úspěšně reprezentovány na soutěžích I. a II. kola požárního sportu. Do okrskových kol soutěže byla zapojována 1 - 2 družstva mužů a od roku 1982 i nově stanovené družstvo žen. Je nutno poznamenat, že v soutěži požárního sportu v rámci okrsků prakticky naše družstvo nenašlo přemožitele. 
V roce 1985 získal sbor požární stříkačku PPS - 12. 
Členové sboru se též školili v rámci výcvikového roku, jejich znalosti byly ověřovány zkouškami na získání odznaku "Vzorný požárník I., II. a III. stupně". 

Odznak VP III. získalo 18 členů. 
Odznak VP II. získalo 17 členů. 
Odznakop  VP I. získali 2 členové. 
stav členské základny k 1. 1. 1994 je 82 členů. 
 

Posledních 20 let

Po roce 1989 je sbor prakticky jedinou organizovanou složko, která ovlivňuje dění v naší obci. V rámci kulturní činnosti jsou pořádány tradiční společenské plesy, pouťové a posvícenské zábavy, zájezdy pro členy, různé předváděcí akce a masopust. Finanční prostředky získává sbor též brigádnickou činností. 
V roce 1991 dochází k přejmenování organizace na Sbor dobrovolných hasičů. V tomto roce je také založena Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Náš sbor zakoupil 2 ks akcií v  2 ks akcií v nominální hodnotě 2000 Kč a stal se jejím akcionářem . Z našeho sboru zde začal pracovat bratr Lubomír Chaloupka na pozici pojišťovacího poradce. V roce 1992 zakoupil Obecní úřad pro sbor automobil Avia. Členové sboru uvnitř vozu svépomocí zhotovili skříň na požární stříkačku a hasební materiál. Sbor ze svých prostředků zakoupil od armády stříkačku DV 16. V roce 1994 pozvali pokřikovští hasiči okolní sbory, aby s nimi oslavili slavnostním průvodem obcí a soutěží v požárním útoku 100 let trvání sboru. Také naši žáci předvedli sovje umění. V roce 1996 sbor organizoval závod požárnické všestrannosti pro žáky a dorost. Zúčastnilo se 400 dětí z celého okresu. Práce organizátorů byla ceněna, proto bylo sboru umožněno závod organizovat ještě v roce 2001. Po roce 1998 zájem o aktivní práci ve sboru upadá, takže do okresních soutěží bylo zapojováno pouze jedno družstvo mužů. V předešlých letech byly nasazovány i tři družstva mužů a dvě družstva žen. Po tomto roce se již do soutěží nezapojovalo družstvo dorostu. Přesto činnost sboru neustala. Dál organizovala společenské akce a zapojovala se aktivně do činností zapojovaných v rámci okrsku. Náš sbor se každoročně účastnil námětových cvičení a okrskových soutěží. 
V roce 2001 sbor organizoval námětové cvičení "Dálková doprava vody". Akce se zúčastnily všechny sbory okrsku. Voda se dopravovala od drážního rybníku u Oldřetic ke kravínu ZD. V dalších letech se sbor účastnil tohoto cvičení v sousedních obcích. 

 

Kontakt

SDH Pokřikov sdhpokrikov@gmail.com